Regulamin - Alboomer.com Regulamin - Alboomer.com
Our Mission

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi Alboomer

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi i sprzedaży produktów alboomer prowadzonej sklep internetowy (www.alboomer.com ), zwanych w dalszej części regulaminu jako „usługa alboomer”, odnosi się on do wszystkich stosunków pomiędzy użytkownikiem (klientem), a operatorem usługi.

 

 • 1 Definicje

dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

firmę kurierską;

DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w serwisie edytor.alboomer.com, wykorzystywanych przez sklep w celu pobrania dostępu do konta z zapisanymi zdjęciami użytkownika

instagram – oznacza serwis internetowy, funkcjonujący w domenie www.instagram.com.

dropbox- oznacza serwis internetowy funkcjonujący w domenie www.dropbox.com.

facebook- oznacza serwis internetowy funkcjonujący w domenie www.facebook.com.

google drive- oznacza serwis internetowy funkcjonujący w domenie www.google.com.

klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży

konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

konto klienta – oznacza indywidualny dla każdego logującego się przez login i hasło klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę. w celu zalogowania do konta klienta niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w stronie internetowej sklepu. zalogowanie do konta klienta następuje poprzez podanie loginu i hasła.

login – oznacza indywidualne oznaczenie klienta, które jest tożsame z loginem używanym w stronie internetowej sklepu.

przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

rejestracja do panelu klienta (zwana w dalszej części założeniem konta) – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

sprzedawca – Alboomer sp. zoo z siedzibą w Krakowie  przy ul. Dziaowskiego 15, 30-399 Kraków , nip:6762434705, pod numerem krs: 0000379345, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

strona internetowa sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające w domenie wwwalboomer.com

towar – oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

 

 • 2 Usługa Alboomer
 1. Usługa Alboomer to druk zdjęć nadesłanych przez użytkowników poprzez stronę alboomerwww.alboomer.com
 2. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność strony z infrastrukturą techniczną klienta.
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z usługi strony www.alboomer.com zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Do korzystania z usługi alboomer niezbędny jest telefon komórkowy, tablet czy komputer posiadający możliwość łączenia się poprzez internet ze sklepem internetowym www.alboomer.com
 5. Za jakość wysłanych zdjęć odpowiada użytkownik.
 6. Przesyłając zdjęcia klient automatycznie oświadcza że:
 1. a) posiada prawa autorskie do wysłanych zdjęć,
 2. b) wysłane zdjęcia nie zawierają treści zabronionych prawem, w tym pornografii dziecięcej, treści propagujących idee totalitarne, faszystowskie itd., a także treści pornograficznych
 1. Spółka wysyła klientowi “obrobione” i oprawione zdjęcia (pakiety) w terminie uszczegółowionym w opisie produktu, który liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po poprawnej weryfikacji płatności oraz przesłania zdjęć. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie wybranego produktu. Do realizacji należy doliczć czas wysyłki, który zależy od wybranej opcji dostawy. 
 2. Gotowe pakiety pakowane są w koperty bąbelkowe.
 3. Przesyłka dostarczana jest na warunkach poczty polskiej: na terenie polski jest to przesyłka listowa priorytetowa nierejestrowana, polecona rejestrowana oraz kurierska za pośrednictwem inpost, poza terenem polski jest to przesyłka listowa priorytetowa nierejestrowana oraz rejestrowana.
 4. Operator nie odpowiada za przesyłki niewłaściwie lub niekompletnie zaadresowane przez użytkownika.
 5. W przypadku zwrotu przesyłki, dla pełnej realizacji usługi mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
 6. Dane osobowe klienta wykorzystywane są do prawidłowej realizacji transakcji i usługi Alboomer.
 • 3 Płatności
 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, e-przelewem dokonuje system realizacji transakcji płatniczych online przelewy24, braintree oraz paypal.

Serwis przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę Paypro sa, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel.(61)847-52-64, fax:(61)847-08-38, www: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. paypro sa – wpisana jest do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez komisję nadzoru finansowego pod numerem podmiotu w uknf ip24/2014. regulamin usługi dostępny pod adresem:https://www.przelewy24.pl/regulamin.html

operatorem kart płatniczych jest paypro sa agent rozliczeniowy, ul. kanclerska 15, 60-327 poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda w poznaniu, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000347935, nip 7792369887, regon 301345068.

 1. Zapłata za transakcję może być dokonana tylko z konta osoby, która jest faktycznym odbiorcą towaru. 
 • 4 Założenie konta
 1. W celu utworzenia konta klienta, klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Utworzenie konta klienta następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 1. a) klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 2. b) klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez sprzedawcę, usługi prowadzenia konta klienta, przy czym niewyrażenie przez klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta;
 1. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 1. a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez klienta postanowień regulaminu;
 2. b) upoważnieniem sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia konta klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną konta klienta.
 1. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej sklepu. w przypadku zastosowania przez sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 • 5 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W przededniu zmiany okładki jej dostępność jest gwarantowana dla zamówień złożonych do 23:00 czasu polskiego. Zamówienia składane po tym czasie mogą spłynąć na serwer następnego dnia i otrzymać nową okładkę.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „gotowe” pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej sklepu. klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk„potwierdź płatoność”.każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 5. Klient oświadcza, że:
 1. a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczone przez niego zdjęcia w celu realizacji zamówienia;
 2. b) dostarczone przez niego zdjęcia, służące do realizacji złożonego zamówienia, mogące dotyczyć danych osobowych, wizerunku oraz informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Za chwilę zawarcia umowy uważa się moment dokonania zaplaty za towar.
 3. Po dokananiu zapłaty, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, z uwzględnieniem jego warunków.
 4. Możliwe jest złożenie zamówienia bez logowania do konta użytkownika w sklepie internetowym sklepu. wówczas wszystkie zdjęcia wykorzystane do złożenia
 5. Zamówienia muszą pochodzić z dysku komputera, konta facebook, instagram, dropbox lub google drive należącym do użytkownika. w tym przypadku nie tworzy się w sklepie konto klienta.
 • 6 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium całego świata.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu i liczony jest w dniach roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 5. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru inpost paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez klienta w momencie składania zamówienia.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 1. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym klient będzie obecny. w przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy.
 • 7 Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. a) formularz kontaktowy;
 2. b) newsletter;
 3. c) prowadzenie konta klienta
 1. Usługi wskazane w §2 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.
 3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do sprzedawcy.
 5. Z usługi newsletter może skorzystać każdy klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez sprzedawcę. z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter.
 6. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie sprzedawcy. newsletter przesyłany jest przez sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy newsletter kierowany do danych klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.
 9. Usługa prowadzenie konta klienta dostępna jest po założeniu konta na zasadach opisanych w regulaminie i polega na udostępnieniu klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta klienta sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta klienta przez sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez klienta na szkodę sprzedawcy lub innych klientów, naruszenia przez klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 12. Zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
 13. Zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych. sprzedawca zawiadamia klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 8 Prawa i obowiązki operatora usługi
 1. Operator zapewnia ciągły dostęp do usługi poprzez stronę, portal użytkownika, jak również zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za ich pomocą transakcji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których użytkownik realizuje transakcje.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, bądź stałego zawieszenia działania usługi.
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
 2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 • 10 Reklamacje
 1. Operator rozpatruje reklamację użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje wyłącznie w formie elektronicznej na adres: biuro@alboomer.com
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – operator wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.
 4. Za produkt wadliwy uważa się produkt uszkodzony, zniszczony lub niekompletny będący w powyższym stanie w momencie dostarczenia produktu do klienta.
 • 11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy z 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w systemie teleinformatycznym.
 2. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż administratorem danych osobowych jest operator usługi – alboomer sp. z o.o. w Kraków.
 3. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez operatora w sposób opisany w jego “polityce ochrony prywatności” , której treść jest dostępna na stronie https://moonylab.com/pl/privacy-policy

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez prezesów właściwych sądów okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. w razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lipca 202 r.